Yıl: 2014 Cilt: 11 Sayı: 1

İçindekiler

Makaleler

İhracat Hasılatının Vergi Uygulamaları Ve Türkiye Muhasebe Standartları PDF
Yunus CERAN, Metehan ORTAKARPUZ
Schumpeter Ve Yeniliklerin Finansmanı PDF
Mehmet Akif İÇKE
İslamiyet’ten Önce Türk Devletlerinde Meclis Anlayışı: Toy, Kengeş, Kurultay Örneği PDF
Aysel ERDOĞAN
Geçmişten Günümüze Türkiye’de Yerel Yönetimler PDF
Yeter ÇİÇEK
XVIII. Yüzyılda Sivas’ta Bir Ağa: Hatib-Zade Es-Seyyid Ali Ağa Ve Serveti PDF
Muhammed AYDIN
Türkiye’de Yerel Turizm Ofislerinin Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma PDF
İbrahim GİRİTLİOĞLU
Öğretmenlerin Öz Liderlik Rolleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi PDF
Süleyman GÖKSOY, Engin EMEN, Şenyurt YENİPINAR
Effects Of Separation Of Power On American Federal Goverment PDF
Mehmet BOZTEPE
Kahramanmaraş İlinde Belediye Teşkilatı Bulunan Yerleşmelerin Fonksiyonel Analizi PDF
Mehmet GÜRBÜZ, Uğur YILDIRIM
Lise 9. Sınıf Öğrencilerinin Yabancılaşma Düzeylerinin Ve Şiddete Yönelik Tutumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi PDF
İbrahim KIR, Cüneyt Altan ALTAY, Erkan CEYHAN
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) ve Vergi Usul Kanununa (VUK) Göre Büyükbaş Canlı Varlıklar İçin Amortisman Ayrılmasının Karşılaştırmalı İncelenmesi PDF
Hakan TAŞTAN
Kitap Tanıtımı: İbrahim Serbestoğlu, Osmanlı Kimdir? Osmanlı Dev-leti’nde Tabiiyet Sorunu, Yeditepe Yayınevi, İstanbul, 2014, 408 sayfa. PDF
Tuğrul ÖZCAN


ISSN: 2149-2786