Antik Çağ Toplumlarının Özellikleri, Geleneksel Statüleri ve İktisadi Yapıyı Belirleyen Kurumları

Seyhan TAŞ, Enver GÜNAY
2.891 2.495

Öz


Antik çağ ekonomilerinin iktisadi uygulamalarının oluşmasında, güçlü bir biçimde gelenek ve etkisi daha az da olsa çok tanrılı dinler, bu döneme özgü kurumlar, kurallar ve müesseseler kurmuşlardır. İktisadi anlayışı biçimlendiren ve iktisadi uygulamaları belirleyen bu unsurlar; antik çağda iktisadi uygulamalar bakımından çeşitlilik yaratsa da, gelenek ve din hemen her yerde, hâkim sınıf soyluların çıkarlarına hizmet etmiştir. Daha sonraları antik çağ içinde vahiy kaynaklı tek tanrılı ve kutsal metinlere sahip (Tevrat ve İncil gibi) Musevilik ve Hıristiyanlık gibi dinler ortaya çıksa da, kadim medeniyetlerde doğan gelenekler çok değişmemiş ve geleneğin ortaya çıkardığı kurum ve müesseseler, çok az değişim geçirerek varlığını sürdürmüştür. Antik çağın vahiy kaynaklı, tek tanrılı ve kutsal metinlere sahip dinlerinin iktisadi anlayış ve uygulamalar üzerindeki etkileri ancak ortaçağda artmış hatta dinler geleneğin de belirleyicisi olarak onun üzerine çıkmışlardır.

Anahtar Kelimeler: Antik Çağ Toplumlarının Özellikleri, Geleneksel Statüler, Soyluluk, Kölelik, Devlet, Ekonomik Kurumlar, Devletin İktisadi Rolü.


Anahtar kelimeler


Antik Çağ Toplumlarının Özellikleri, Geleneksel

Tam metin:

PDF

Referanslar


GÜRAN, T., 1997. İktisat Tarihi, Acar Yayıncılık, İstanbul, 177s.

HEATON, H., 2005. Avrupa İktisat Tarihi, Çev.: M. A. Kılıçbay ve O. Aydoğuş , Paragraf Yayınevi, Ankara, 653s.

DİNÇER, F., 2008. “Hindistan Kast Değil Kastlar Ülkesi”, Milliyet Gazetesi, 2 Nisan.

ÖZGÜVEN, A., 2001. İktisadi Düşünceler – Doktrinler ve Teoriler, Filiz Kitabevi, İstanbul, 229s.

KOSCHAKER, P. ve AYITER, K., 1997. Roma Özel Hukukunun Ana Hatları, Sevinç Matbaası, Ankara, 443s.

KARAKAŞ, M., 2001. “Tarihsel Gelişim Sürecindeki Kent, Kısıtlı Tarihsellik Anlayışı Üzerine Eleştirel Bir Yaklaşım”, AKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 121-132, http://www.akü.edu.tr/AKU/DosyaYönetimi/SOSYALBİLENS/dergi/III1/9. pdf (22.05.2013).

FINLEY, M. I., 2007. Antik Çağ Ekonomisi, Çev.: H. P. Erdemir, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 283s.

KESKİN, M., 2004. “Din ve toplum İlişkileri Üzerine Bir Genelleme”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 4(2), ss. 7-21.

GÜÇ, A., 2001. “Konfüçyüsçülükta Kutsal Metinler, Uludağ Üniversitesi”, 1- 16, http://www.home.uludag.edu.tr./users/ucmaz/PDF/ilh/2001 (23.05.2013).

HODOUS, L., 1947. “Konfüçyüs Dini”, Çev.: G. Tümer, 392-410, http://www.dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/37/764/9712.pdf (23.05.2013). ve ÖNDER, İ., 2013. “İktisat Din, Ekonomi Din İlişkisi”, http://www.ekodialog/makaleler/iktisat-ekonomi-din-ilişkisi.html (25.06.2013).

AKALIN, K. H., 2010. “Eski Ahdin Kardeş-Yabancı Ayrımına Dayanan Tefecilik İzni Karşısında Martin Luther” KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 12(18), 1-13, http://www.kmu.edu.tr (27.06.2013).

AYDIN, M., 1986. “Batı ve Doğu Hıristiyanlığına Tarihi Bir Bakış”, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 27(1), ss. 123-148.

ATEŞ, H., ÜNAL, S., 2004. “Devletin Doğduğu Yer: Antik Çağ Ortadoğusunda İdari Hayat, http://www.bilgidergi.com/uploads/2004AtesÜnal.pdf (22.05.2013). Sosyal Bilgi Bilimler Dergisi”, 21-42,

GÜNAY, Ü., 2006. “ İktisadi Ahlak ve Din”ATUNİ ilahiyat Fakültesi Dergisi, (7), ss109-128

ERDEM, B,. 2012. “İktisadi Düşünceler Tarihine Giriş”, İktisadi Düşünceler Tarihi, Ed,: B. Erdem ve H. İslatince, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss,2- 30.

BAKIREZER, G., 2008. “Antik Yunan Düşüncesinde Kölelik”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 63(1), ss. 18-54.

COLOGNESI, L. C., 1993. “Roma Egemenliği: Yurttaşlık ve Kölelik”, Çev.: Ö. Çelebican, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 43(1-4), ss. 299- 313.

ŞEN., M.. E., ve TÜRKMENOĞLU., M. A., 2012. “Avrupa Feodalitesi İle Osmanlı Tımar Sistemi Üzerine Bir Mukayese” International Journal of Social Science, 5 (4), ss. 189-204.