Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Profili, Beklenti ve Sorunlarının Değerlendirilmesi

Ersin Kaya SANDAL, NadireKARADEMİR
3.141 882

Öz


Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde yer alan Kahramanmaraş şehri özellikle 1992 yılından sonra yeni kurulan Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) sayesinde sosyo-ekonomik gelişimini daha da hızlandırmıştır. Bu araştırmada KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünde okuyan öğrencilerin profili, beklenti ve sorunları incelenmiştir. Bu amaç doğrultusunda bölümden rastgele seçilmiş 387 öğrenciye 33 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, Coğrafya Bölümü öğrencileri sosyokültürel ve ekonomik birçok faktörden etkilenmekte ve sorunlar yaşamaktadır. Araştırmada bu sorunların çözümü, öğrencilerin üniversite ve bölümden beklentileri ortaya konmakta, çözüm önerileri sunulmaktadır.

Anahtar kelimeler


Coğrafya, Kahramanmaraş, Öğrenci profili, Sosyo-ekonomik durum.

Tam metin:

PDF

Referanslar


Akar, İ., (1998), “Cumhuriyetin 75. Yılına Girerken Türkiye'de Öğretmen Yetiştirme ve İstihdama Genel Bakış”, Yeni Türkiye, sayı.23-27. 2127 21

Akbayır, K., (2003), “Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Ailenin ve Branş Seçiminde Cinsiyetin Rolü”, Milli Eğitim Dergisi, http://www.fedu.metu.edu.tr/ufbmek-5/b_kitabı/PDF/Öğretmen Yetiştirme/Bildiri/t271d.pd.

Aladağ,C., (2003), Ortaöğretimde Coğrafya Öğretmeni Profili,ve Öğretmen Görüşleri Işığında Müfredat Değerlendirmesi (Konya İli Örneği), Yayınlanmamış Doktora Tezi.

Alım, M. ve Bekdemir, Ü. (2006), ”Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları”, Millî Eğitim Dergisi, Sayı,172 /1.

Alım, M. ve Doğanay, S. (2002), “Coğrafya Eğitimi Anabilim Dalı I. Sınıf Öğrencilerinin Profilleri ile Akademik Başarılarının Karsılaştırılması”, Doğu Coğrafya Dergisi, Cilt: 7, Sayı:8, s.61-74.

Aycan, S., Aycan, N., & Türkoğuz, S. (2005), “Fen edebiyat fakültesi öğretmenlerinin tezsiz yüksek lisans programlarından beklentileri ve kaygıları”. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 17–24.

Aydın, B., Bıçak, B. ve Kaya, S. (2010), "Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmen Yeterliklerini Kazanma Düzeylerine İlişkin Algıları". 9. Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20-22 Mayıs 2010), s. 600-606. Elazığ, Cohen, L., Manion. L. and Morrison, K., (2007), Research Methods in Education. Sixth Edition. Routledge. London. Taylor & Francis Group.

Coultas, C.J, and Lewin, M. K., (2002), “Who becomes a teacher? The Characteristics of student teachers in four countries”, International Journal of Educational Development. 22, (3-4), 243-260.

Çalışkan, O.(2008), Flüvyal Jeomorfoloji Konularında Gezi Gözlem Metodu ve Değerlendirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, Ankara üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya (Fiziki Coğrafya) Anabilim Dalı, Ankara

Çepni, S. (2005), Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Üç yol kültür merkezi. Trabzon.

Çevik,O. ve Yiğit,S. (2009), “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Profillerinin Belirlenmesi – Amasya Üniversitesi Örneği”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs Cilt: 33 No:1 , 89-106

Çitil,M. İspir,E.Söğüt,Ö.Büyükkasap, E(2006), “Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencilerinin Profilleri ve Başarılarını Etkilediğine İnandıkları Faktörler”, K.S.Ü.Örneği Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt Sayı:8-2

Demirci, A. ve Karaburun, A. (2010), “Yüksek Öğretim Coğrafya Programları İçin Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Önemi”, Marmara Coğrafya Dergisi Sayı: 21,S.27-45. İstanbul.

Dursun, C. (2008), Sınıf Öğretmenliği Aday Öğretmenlerinin Profili(Ankara Örneği), Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İlköğretim Anabilim Dalı Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara

Elmas, B. (2006), Ortaöğretim Coğrafya Eğitiminin Temel Sorunları (Kartal İlçesi Örneği) Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

Erjem, Y., (2000), “Öğretmenlik Mesleğine Yönelmede Ailenin İşlevi”, Ç.Ü. Eğitim Fakültesi Dergisi, 2 (19), 70-79.

Erkan, S. Tuğrul, B., Üstün, E., Akman, B., Sendoğlu, M., Kargı, E vd., (2002), “Okulöncesi Öğretmenliği Öğrencilerine Ait Türkiye Profil Araştırması”, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23.

Gardner,E.W., Demirtaş,A.,ve Doğanay,A.,(1997), Sosyal Bilimler Öğretimi, YÖK-Dünya Bankası,M.E.G.P.Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi, Ankara

Genç, S. Z. ve Eryaman, M.Y. (2007), “Değişen Değerler ve Yeni Eğitim Paradigması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:9, 89-102.

Gökçe, N. (2009), “Türkiye ‘de Öğretmen Yetiştirmede Coğrafya Eğitiminin Sorunları ve Öneriler”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9 (2) 721–768 .

Güler, H. M. (2006 ), Pendik İlçesinde Coğrafya Eğitimi ve Sorunları,(Yüksek Lisans Tezi) Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaöğretim ve Sosyal Alanlar Eğitimi Ana Bilim Dalı, Coğrafya Öğretmenliği Bilim Dalı, Konya

Gündoğdu, K., Çimen, N. ve Turan, S., (2008), Öğretmen Adaylarının Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) İlişkin Görüşleri, Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 9, Sayı 2, (35-43) 35

Hacıömeroğlu, G. Taşkın,Ç.Ş., (2010), “Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları (OFMA) Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine ilişkin Tutumları”, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt 11,Sayı 1,Nisan 2010,Sayfa 77–90

Karagözoğlu, A.G. (1992), “Öğretmen Yetiştirme Sitemimizde Genel Durum”, Fırat Havzası’nda Yükseköğretim, Elazığ: Fırat Üniversitesi, Fırat Havzası Araştırma Merkezi Yayınları, No:12.

Karademir, N., (2012), Coğrafya Öğretmen Adaylarının Mesleki Yeterliklerine Yönelik Hazır Bulunuşluk Düzeyleri, Yayınlanmamış Doktora Tezi.Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.Ankara.

Karasar, N., (2005), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Nobel Yayım Dağıtım, Ankara.

Kızılçaoğlu, A. (2003), “Necatibey Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Profili”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 10, s. 87-104

Kocabaş, A. (2000),“Buca Eğitim Fakültesi Örnekleminde Sınıf Öğretmeni Adaylarının Profili”, II.Ulusal Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale, 18 Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi.

Kulik, L., (2000), “Jobless Men and Women: A Comparative Analysis of Job Search Intensity, Attitudes toward Unemployment, and Related Responses”. Journal of Occupational & Organizational Psychology, 73 (4), 487-501.

Oğuzkan, F. A. ,(1993), Eğitim Terimleri Sözlüğü, Emel Matbaacılık, Ankara. Özbay,G., (1997), “Üniversite öğrencilerinin sorunlarına yönelik 1982-92’de yayınlanan araştırmalara ilişkin değerlendirme ve yorumlama”, Türk Psikoloji Dergisi, 12(39),18–27.

Özgen, N. ve Bindak, R. (2009), “Lise Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi: Siirt Örneği”, G.Ü, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 29, Sayı 2 421-440.

Özdemir, Ç., Yüksel, G., Cemaloğlu, N., Akbaş, O., Arı, A., Doğan, O vd., (2003), Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanları Proflili, Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Basımevi, Ankara.

Özey, R. (1998), Türkiye Üniversitelerinde Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi. İstanbul: Öz Eğitim Yayınları.

Özsoy, S., (2004), “Üniversite Öğrenci Profili: Kavramsal Bir Çözümleme ve Türkiye’ye İlişkin Bazı Ampirik Bulgular”,Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. Vol:4,Issu (2) S:301-334

Özsoy,S,., (2007), “Erciyes üniversitesi fen edebiyat fakültesi fizik bölümü örneği Üzerinde fizik lisans öğretiminin sorunları ve çözüm önerileri”, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 23 (1-2) 106 111 - http://fbe.erciyes.edu.tr

Saracaloğlu, A.S., Kumral, O., ve Kanmaz, A., (2009), “Ortaöğretim Sosyal Alanlar Öğretmenliği Tezsiz Yüksek lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik yeterlikleri, Kaygıları Ve Akademik Güdülenme Düzeyleri”, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi. Cilt:VI, Sayı:II, 38-54.

Sezer, A., Pınar, A. ve Yıldırım, T. (2010), “Coğrafya Öğretmeni Adaylarının Bazı Profil Özellikleri ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”, Marmara Coğrafya Dergisi, sayı: 22, s. 43 – 69.

Şenses, F.,(2005), “ODTÜ İktisat Bölümü öğrenci profili-yeniden”, ODTÜ Gelişme Dergisi, Sayı 32, s. 185-198.